Heraldické symboly

Heraldické symboly –  erb a procesiová zástava farnosti

Slávnostný ceremoniál odovzdania erbovej listiny Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Východná sa uskutočnil  v nedeľu 2. 7. 2017. Hlavný štátny radca SR pre heraldiku pri Ministerstve vnútra SR a herold Slovensko Ladislav Vrtel potvrdil registráciu erbu tejto farnosti v Heraldickom registri SR a spolu s vlajkou ho odovzdal vdp. Stanislavovi Misálovi do používania.

Pohľad do kostola v nedeľu 2. 7. 2017 z empory
Príhovor hlavného štátneho radcu a herolda Slovensko Ladislava Vrtela, ktorý z titulu svojho úradu má na starosti registrovanie erbov a koordináciu činnosti poradných zborov Heraldického registra ako najvyššieho orgánu pre evidenciu heraldických znamení (erbov a vlajok) v Slovenskej republike. Formálne náležitosti vyplývajúce z jeho funkcie sú žezlo, reťaz, čiapka a tabard (plášť). Miništrant stojací vedľa drží erbovú listinu potvrdzujúcu, že erb Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Východná navrhnutý na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky rešpektuje heraldické pravidlá erbovej tvorby a spĺňa všetky požiadavky na jeho zaregistrovanie a používanie.
Formálne potvrdenie platnosti heraldických znamení žezlom herolda Slovensko.

Obsah erbovej listiny

Heraldický register Slovenskej republiky,

vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky – Odbore archívov a registratúr, podľa zákona číslo päťstosedemdesiatpäť z roku dvetisícjeden Zbierky zákonov o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj podľa štatútu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má aj v Cirkvi na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej cirkevnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby tvorba v tejto oblasti nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou života a identity farností týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu a oznamuje im nasledovné:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa oboznámilo so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Východná, zastúpenej farským administrátorom, dôstojným pánom Stanislavom Misálom, doktorom pedagogiky o zapísanie erbu tejto farnosti do Heraldického registra Slovenskej republiky. Heraldický register preskúmal predložený návrh erbu a po konzultácii s pani magisterkou Máriou Mrižovou, doktorkou filozofie, poverenou zastupovaním riaditeľa Odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zodpovednou za Heraldický register Slovenskej republiky, v jej  prítomnosti, ako aj v prítomnosti pána Ladislava Vrtela, herolda Slovensko, pani Lenky Pavlíkovej, riaditeľky Štátneho archívu v Bratislave a pána Petra Kartousa, člena Heraldického kolégia konštatoval, že erb navrhnutý na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky rešpektuje všetky po stáročia zachovávané heraldické pravidlá erbovej tvorby a spĺňa všetky požiadavky na jeho zaregistrovanie a používanie.

Heraldický register preto touto erbovou listinou potvrdzuje, že erb Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Východná má túto podobu: z ľavého okraja červeného štítu vyrastajúce, tri strieborné kamene držiace rameno svätého Štefana Prvomučeníka v striebornom zlatolemom rukáve. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre. Obsah erbu symbolicky pripomína starobylé patrocínium svätého Štefana prvomučeníka vo Východnej.

Erb Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Východná, opísaný v tejto listine a spolu s procesiovou zástavou farnosti farebne vyobrazený v jej strede bol dňa dvadsiateho deviateho mája roku dvetisícsedemnásť zapísaný do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou W-341/2017. Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej, či inej podobe Farnosť Východná môže podľa heraldických zvyklostí používať na svojom majetku hnuteľnom aj nehnuteľnom, najmä listoch, pečiatkach, procesiových zástavách, ex librisoch a pri všetkých iných vhodných príležitostiach. Ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu.

Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrtela, generálneho štátneho radcu pre heraldickú tvorbu a akademika Medzinárodnej heraldickej akadémie a herolda Slovensko a spečatené pečaťou Heraldického registra Slovenskej republiky dňa dvadsiateho šiesteho júna mája roku dvetisícsedemnásť.

Erb
Zástava